Menu Zamknij

Odzyskiwanie danych z baz danych

Odzyskujemy dane z baz danych

 1. Co to jest baza danych?
 2. Rodzaje baz danych.
 3. Przyczyny utraty baz danych.
 4. Jak zapobiegać utracie danych z baz danych?
 5. Jak odzyskać dane z bazy danych?
 6. Dlaczego warto wybrać DATA Lab?

O tym wszystkim przeczytasz poniżej.

odzyskiwanie danych z baz danych

Porozmawiaj
z naszym ekspertem

Poznań
602 421 073

Warszawa
602 421 074

Polska
602 421 075

Co to jest baza danych ?

W erze cyfrowej, w której ilość generowanych danych rośnie lawinowo, bazy danych są kluczowymi narzędziami zarządzania informacjami. Od prostych aplikacji internetowych po potężne systemy bankowe, bazy danych stanowią fundament dla przechowywania, zarządzania i analizowania danych. Poniżej przeanalizujemy podstawy baz danych, ich różnorodne rodzaje oraz wszechstronne zastosowania w różnych dziedzinach.

Baza danych to najogólniej mówiąc zbiór zorganizowanych danych, które są przechowywane i udostępniane w sposób zorganizowany. To centralne repozytorium informacji, które umożliwia efektywne  zarządzanie nimi. Kluczowymi elementami baz danych są:

 • Tabele : Tabele są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w bazie danych. Składają się z wierszy i kolumn, gdzie każdy wiersz reprezentuje pojedynczy rekord, a każda kolumna reprezentuje atrybut lub cechę danych.
 • Relacje: W relacyjnych bazach danych, tabele mogą być ze sobą powiązane. Te relacje są nawiązywane poprzez wspólne wartości w kluczach głównych i obcych, co umożliwia efektywne łączenie danych z różnych tabel.
 • Kwerendy: Służą do pobierania i manipulowania danymi w bazie danych. Pozwalają na wykonanie różnych operacji, takich jak dodawanie, usuwanie, aktualizacja lub wyszukiwanie danych na podstawie określonych kryteriów.
 • Indeksy: Są strukturami danych, które przyspieszają wyszukiwanie danych w bazie danych poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do rekordów na podstawie określonych kolumn lub kombinacji kolumn.
 • Klucze: Klucze są unikalnymi identyfikatorami, które służą do jednoznacznego identyfikowania rekordów w tabelach. Klucze główne są używane do identyfikowania unikalnych rekordów, podczas gdy klucze obce są używane do nawiązywania relacji między różnymi tabelami.
 • Rodzaje baz danych

  1. Bazy proste:

  • Kartotekowa baza danych (lub prosta baza danych)

  Baza danych złożona z jednej tablicy, która zawiera identyczną strukturę pól. Każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami, w przeciwieństwie do relacyjnej bazy danych.
  Przykładami kartotekowej bazy danych są spisy danych osobowych czy spisy książek lub płyt. Poniższa baza składa się z jednej tabeli zawierającej 3 rekordy, z których każdy ma 4 pola:
  Nazwisko Imię Miejscowość E-mail
  Kowalski Jan Warszawa jan.kowalski_warszawa@example.com
  Wiśniewska Anna Kraków anna.wisniewska_kraków@example.com
  Zieliński Henryk Wrocław henryk.zielinski_wrocław@example.com

  Dane w kartotekowych bazach danych można sortować, przeszukiwać, stosować w nich filtry ograniczające zakres wyświetlanych informacji.
  Kartotekowe bazy danych można tworzyć w dowolnym programie zarządzającym bazami danych czy w arkuszach kalkulacyjnych, a nawet w prostych edytorach tekstów (pliki z wartościami oddzielanymi przecinkami – CSV, lub tabulatorami – TSV). Specjalne programy do tworzenia tego rodzaju baz są też dołączane do pakietów zintegrowanych, jak Microsoft Works. Użytkownik może w nich utworzyć nie tylko samą bazę, czyli tabele z danymi, ale i graficzny interfejs użytkownika, definiując położenie pól i dołączając rozmaite elementy uboczne powtarzające się przy przeglądaniu rekordów, jak np. grafikę.

  • Hierarchiczne bazy danych

  W modelu hierarchicznym dane są przechowywane na zasadzie rekordów nadrzędnych-podrzędnych, tzn. rekordy przypominają strukturę drzewa. Każdy rekord (z wyjątkiem głównego) jest związany z dokładnie jednym rekordem nadrzędnym.
  Dane w takim modelu są znajdowane na zasadzie wyszukiwania rekordów podrzędnych względem rekordu nadrzędnego. Przykładem takiego modelu może być struktura katalogów na dysku twardym komputera.

  2. Bazy złożone:

  • Bazy relacyjne

  W bazach relacyjnych wiele tabel danych może współpracować ze sobą (są między sobą powiązane). Bazy relacyjne posiadają wewnętrzne języki programowania, wykorzystujące zwykle SQL do operowania na danych, za pomocą których tworzone są zaawansowane funkcje obsługi danych.

  Relacyjne bazy danych (jak również przeznaczony dla nich standard SQL) oparte są na kilku prostych zasadach:
  Wszystkie wartości danych oparte są na prostych typach danych.
  Wszystkie dane w bazie relacyjnej przedstawiane są w formie dwuwymiarowych tabel (w matematycznym żargonie noszących nazwę „relacji”). Każda tabela zawiera zero lub więcej wierszy (w tymże żargonie – „krótki”) i jedną lub więcej kolumn („atrybutów”). Na każdy wiersz składają się jednakowo ułożone kolumny wypełnione wartościami, które z kolei w każdym wierszu mogą być inne.
  Po wprowadzeniu danych do bazy, możliwe jest porównywanie wartości z różnych kolumn, zazwyczaj również z różnych tabel, i scalanie wierszy, gdy pochodzące z nich wartości są zgodne. Umożliwia to wiązanie danych i wykonywanie stosunkowo złożonych operacji w granicach całej bazy danych.
  Wszystkie operacje wykonywane są w oparciu o algebrę relacji, bez względu na położenie wiersza tabeli. Nie można więc zapytać o wiersze, gdzie (x=3) bez wiersza pierwszego, trzeciego i piątego. Wiersze w relacyjnej bazie danych przechowywane są w porządku zupełnie dowolnym – nie musi on odzwierciedlać ani kolejności ich wprowadzania, ani kolejności ich przechowywania.
  Z braku możliwości identyfikacji wiersza przez jego pozycję pojawia się potrzeba obecności jednej lub więcej kolumn niepowtarzalnych w granicach całej tabeli, pozwalających odnaleźć konkretny wiersz. Kolumny te określa się jako „klucz podstawowy” (ang. primary key) tabeli

   

  • Bazy obiektowe

  Zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych.
  Obiektowe systemy zarządzania bazą danych zapewniają tradycyjną funkcjonalność baz danych, lecz bazują na modelu obiektowym. Ich atutem jest udostępnianie danych w postaci obiektowej, czyli takiej samej w jakiej dane są przechowywane w programach napisanych w obiektowych językach programowania. Znika konieczność odwzorowania między modelem obiektowym a modelem relacyjnym jak to ma miejsce w przypadku użycia relacyjnej bazy danych.

  • Bazy relacyjno-obiektowe

  Bazy relacyjno-obiektowe pozwalają na manipulowanie danymi jako zestawem obiektów, posiadają jednak bazę relacyjną jako wewnętrzny mechanizm przechowywania danych.

  • Strumieniowa baza danych

  Baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS – ang. Data Stream Management System).
  Strumieniowe bazy danych z reguły implementują języki ciągłych zapytań opartych na SQL-u (istnieją jednak wyjątki od tej reguły – np. rozwiązania graficzne)

  • Baza danych serii czasowych

  To system zarządzania danymi zoptymalizowany do przechowywania, udostępniania i przetwarzania szeregów czasowych zawierających informacje o czasie i zarejestrowanej wartości. W niektórych przypadkach szeregi czasowe nazywane są profilami, krzywymi, śladami lub trendami. Początkowo rozwiązania baz danych szeregów czasowych pojawiły się w zastosowaniach przemysłowych. Powstały systemy, które mogłyby efektywnie przechowywać pomiary pochodzące z urządzeń pomiarowych (nazywano je historianami). Z czasem jednak obszar ich zastosowania uległ poszerzeniu i tego typu rozwiązania znajdują zastosowanie w znacznie szerszym zakresie zastosowań.
  W wielu przypadkach rejestrowane dane szeregów czasowych podlegają algorytmom kompresji. Chociaż możliwe jest przechowywanie tych danych w wielu różnych typach baz, konstrukcja systemów wykorzystujących czas jako kluczowy indeks wyraźnie różni się od relacyjnych baz danych. W systemach przetwarzania serii czasowych dane przetwarzane są za pomocą modeli referencyjnych

  • Nierelacyjne bazy danych

  Pod pojęciem bazy nierelacyjnej (NoSQL database) najczęściej rozumie się przechowywanie danych w formie listy par obiektów klucz-wartość, w których nie występują powiązania relacyjne między przechowywanymi obiektami. W bazie NoSQL najczęściej nie ma wymagania aby obiekty były jednorodne pod względem struktury. Niekiedy pojęcie to używane jest szerzej, do określenia wszelkich struktur danych (niekoniecznie o postaci klucz-wartość) w których nie występują tabele i relacje.

  • Temporalne bazy danych

  Baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych w niej danych. Temporalne bazy danych są często administrowane automatycznie, poprzez usuwanie nieaktualnych danych lub ich archiwizowanie.

  Przyczyny utraty baz danych

  W obecnych czasach, gdzie dane są kluczowym zasobem dla wielu organizacji, utrata bazy danych może być katastrofalnym wydarzeniem. Bez względu na to, czy jest to wynikiem awarii sprzętu, ataku hakerskiego czy ludzkiego błędu, utrata danych może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym strat finansowych, utraty reputacji oraz problemów prawnych. Poniżej omówimy różne przypadki, w jakich może dojść do utraty bazy danych oraz środki zapobiegawcze, które można podjąć, aby zminimalizować ryzyko utraty danych.

  Przyczyna utraty danych Opis
  Awaria sprzętu Jedną z najczęstszych przyczyn utraty danych jest awaria sprzętu, takiego jak dysk twardy, serwer lub urządzenie przechowujące dane. Awarie mogą być spowodowane różnymi czynnikami, w tym zużyciem sprzętu, uszkodzeniem mechanicznym lub błędem ludzkim.
  Ataki hakerskie Ataki hakerskie, takie jak ransomware, malware czy ataki DDoS, mogą spowodować utratę danych poprzez ich szyfrowanie, usunięcie lub uszkodzenie. Hakerzy mogą również kierować się motywacjami finansowymi, politycznymi lub osobistymi, aby celowo uszkodzić lub zniszczyć dane.
  Błędy ludzkie Ludzkie błędy, takie jak przypadkowe usunięcie danych, błędy konfiguracji lub nieostrożne działania, mogą również prowadzić do utraty bazy danych. Nawet drobny błąd może mieć poważne konsekwencje, jeśli prowadzi do nieodwracalnej utraty danych.
  Katastrofy naturalne Katastrofy naturalne, takie jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi czy huragany, mogą spowodować fizyczne uszkodzenie infrastruktury, w tym serwerów i urządzeń przechowujących dane, co może prowadzić do utraty bazy danych.

  Jak zapobiegać utracie danych z baz danych?

  • Regularne tworzenie kopii zapasowych: Regularne tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych danych jest kluczowym środkiem zapobiegawczym w przypadku utraty bazy danych. Kopie zapasowe powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, z dala od głównych systemów, aby zminimalizować ryzyko utraty w razie katastrofy.
  • Zastosowanie redundancji: Redundancja, czyli posiadanie wielu kopii danych lub zduplikowanych systemów, może pomóc w zapewnieniu ciągłości działania w przypadku awarii sprzętu lub ataku hakerskiego. Systemy redundantne mogą być skonfigurowane tak, aby automatycznie przejmować pracę w przypadku awarii głównego systemu.
  • Ochrona przed atakami hakerskimi: Zapewnienie odpowiednich środków ochrony przed atakami hakerskimi, takich jak zabezpieczenia sieciowe, oprogramowanie antywirusowe i środki uwierzytelniania dwuskładnikowego, może pomóc w minimalizacji ryzyka utraty danych spowodowanej atakami hakerów.
  • Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem: Regularne monitorowanie i ocena ryzyka związanego z utratą danych może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wdrożeniu odpowiednich środków zaradczych. Zarządzanie ryzykiem powinno być integralną częścią strategii bezpieczeństwa danych każdej organizacji.
  • Szkolenie personelu: Szkolenie personelu w zakresie bezpieczeństwa danych i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania informacjami może pomóc w zapobieganiu błędom ludzkim, które mogą prowadzić do utraty danych.

  Utrata bazy danych może być poważnym wydarzeniem, które może mieć poważne konsekwencje dla użytkownika. W dzisiejszym świecie, w którym dane są kluczowym zasobem, ważne jest, aby podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze, aby zminimalizować ryzyko utraty danych. Regularne tworzenie kopii zapasowych, zastosowanie redundancji, ochrona przed atakami hakerskimi oraz monitorowanie i zarządzanie ryzykiem są kluczowymi elementami skutecznej strategii zapobiegania utracie danych. Przez podejmowanie tych działań, użytkownicy mogą zwiększyć swoją odporność na zagrożenia związane z utratą danych i zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji.

  Jak odzyskać dane z bazy danych?

  1. Ocena sytuacji: Pierwszym krokiem jest ocena sytuacji i zrozumienie przyczyny utraty danych. Czy była to awaria sprzętu, atak hakerski, błąd ludzki czy inne zdarzenie? W zależności od przyczyny, podejmowane będą różne środki naprawcze.
  2. Wykorzystanie kopii zapasowych: Jeśli istnieją wcześniej utworzone kopie zapasowe bazy danych, należy je wykorzystać do przywrócenia danych. Kopie zapasowe mogą być przechowywane na lokalnych serwerach, w chmurze lub na innych nośnikach. Ważne jest, aby kopie zapasowe były regularnie tworzone i przechowywane w bezpiecznym miejscu.
  3. Wykorzystanie dzienników transakcji: Jeśli baza danych korzystała z dzienników transakcji (logów), można spróbować odzyskać utracone dane poprzez odtworzenie transakcji zapisanych w dziennikach. Dzienniki transakcji mogą zawierać informacje o ostatnich operacjach wykonanych na bazie danych przed jej utratą.
  4. Zewnętrzne narzędzia do odzyskiwania danych: Istnieją specjalistyczne narzędzia do odzyskiwania danych, które mogą być wykorzystane w przypadku braku kopii zapasowych lub niedostępności dzienników transakcji. Te narzędzia mogą przeszukiwać uszkodzone pliki baz danych w celu odzyskania struktur danych i rekordów.
  5. Współpraca z ekspertami: W przypadku bardziej zaawansowanych przypadków utraty danych, warto skonsultować się z ekspertami ds. odzyskiwania danych lub firmami specjalizującymi się w tym obszarze. Profesjonalne firmy odzyskujące dane mogą dysponować zaawansowanymi narzędziami i technikami, które mogą pomóc w odzyskaniu nawet najbardziej skomplikowanych danych.
  6. Przywracanie usług i testowanie: Po odzyskaniu danych konieczne jest przywrócenie usług związanych z bazą danych oraz przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że odzyskane dane są kompletnie i poprawnie działają. Testy te mogą obejmować sprawdzenie spójności danych, wydajności systemu oraz zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych.
  7. Wdrożenie środków zapobiegawczych: Aby uniknąć podobnych incydentów w przyszłości, istotne jest wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych, takich jak regularne tworzenie kopii zapasowych, zabezpieczenie przed atakami hakerskimi oraz monitorowanie i zarządzanie ryzykiem.Odzyskiwanie utraconych baz danych może być skomplikowanym i czasochłonnym procesem, szczególnie w przypadku zaawansowanych incydentów. Dlatego kluczowe jest posiadanie odpowiednich procedur i strategii odzyskiwania danych, które można szybko wdrożyć w przypadku awarii. 

  Dlaczego warto wybrać DATA Lab odzyskując dane z bazy danych?

  1. Eksperckość i Doświadczenie: Zespół DATA Lab składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat różnych systemów baz danych i technik odzyskiwania danych. Dzięki naszej ekspertyzie masz pewność, że Twoja baza danych jest w dobrych rękach.
  2. Zaawansowane Narzędzia i Technologie: DATA Lab dysponuje najnowszymi narzędziami i technologiami, które pozwalają na skuteczne odzyskiwanie danych nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Bez względu na rodzaj bazy danych, Data Lab podejmie wyzwanie.
  3. Szybkość Działania: DATA Lab rozumie, jak istotne jest szybkie odzyskanie danych dla kontynuacji działalności biznesowej i nie tylko. Dlatego nasza firma podejmuje działania niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, aby jak najszybciej przywrócić Twoje dane.
  4. Indywidualne podejście do Klienta: DATA Lab podchodzi indywidualnie do każdego przypadku. Nasz ekipa skupia się na zrozumieniu potrzeb Klienta i dostarczeniu rozwiązań, które najlepiej odpowiada ich wymaganiom.
   Utrata bazy danych może być poważnym problemem, jednak istnieją profesjonalne firmy, które mogą pomóc w jej odzyskaniu. DATA Lab to jedna z tych firm, która oferuje nie tylko zaawansowane technologie i ekspercką wiedzę, ale również dedykowane podejście do każdego klienta. Dlatego, jeśli utracisz bazę danych, doradzamy skontaktowanie się z naszymi pracownikami, aby odzyskać cenne dane.

  Jak rozpocząć odzyskiwanie danych z baz danych?

  Działamy w trzech trybach odzyskiwania danych dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.

  STANDARDOWY
  6-10 DNI ROBOCZYCH

  PRZYSPIESZONY
  2-5 DNI ROBOCZYCH

  EKSPRESOWY
  NIEZWŁOCZNIE