Menu Zamknij

Regulamin

REGULAMIN

 1. Niniejsze zamówienie jest traktowane jako formalne zlecenie wykonania analizy możliwości odzyskania danych. Zobowiązanie wynikające z niniejszego zlecenia jest dla Zleceniobiorcy, zobowiązaniem starannego działania a nie zobowiązaniem skutku.
 2. O podjęciu lub nie, procedur odtworzenia danych Zleceniodawca decyduje po otrzymaniu wyników diagnozy.
 3. Usługa diagnozy jest płatna za wyjątkiem diagnozy trybu technicznego wykonanej w priorytecie standardowym z wynikiem negatywnym. Wysokość wynagrodzenia należnego Usługobiorcy  zawarta jest w cenniku usług znajdującym się na stronie internetowej www.datalab.pl/cennik. Zleceniodawca potwierdza, iż zapoznał się z treścią cennika usług, o którym mowa w zdaniu poprzednim, najpóźniej w dacie niniejszego zlecenia, wpisanej poniżej przy podpisie osoby upoważnionej do reprezentacji. Ponadto Zleceniodawca ponosi koszty części niezbędnych do wykonania usługi, jeżeli tak wynika z odrębnych ustaleń stron.
 4. Dla nośników, które były samodzielnie rozbierane lub po inspekcji w innych firmach, analiza jest zawsze odpłatna, płatność musi być wykonana z góry, koszt cennikowy podwyższany jest o 499 zł.
 5. Cena wykonania usługi odzyskania danych podawana jest w kalkulacji cenowej po wykonaniu analizy. Zakresy cenowe, których dotyczą określone typy przypadków podane są w cenniku usług na stronie internetowej Zleceniobiorcy – www.datalab.pl/cennik
 6. Pisemną analizę z usługi Zleceniobiorca wystawi wyłącznie na żądanie a bezpłatnie, jeśli usługa została wykonana w priorytecie wyższym niż standardowy.
 7. Zleceniobiorca:
  a. nie odpowiada za wady ukryte lub fizyczne dostarczonego nośnika, które mogą się ujawnić w czasie przeprowadzania ekspertyzy (w wypadku zaistnienia takiego przypadku dalsze procedury zostaną przeprowadzone po konsultacji ze Zleceniodawcą),
  b. nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa, oraz utratę korzyści,
  c. informuje, że w przypadku uszkodzeń technicznych, procedury diagnostyczne i odtwarzania danych zakładają ingerencję w elementy wewnętrzne nośnika. Jest to jednoznaczne ze zmianą stanu urządzenia w stosunku do jego stanu w momencie dostarczenia, mogą być przyczyną trwałego uszkodzenia urządzenia, mogą stanowić utratę podstaw do ewentualnych świadczeń gwarancyjnych, jak również prowadzić do braku możliwości odtworzenia danych w trybie bieżącym lub po rezygnacji z usługi,
  d. w skomplikowanych przypadkach analizy lub w razie niemożliwości nabycia niezbędnych do jej wykonania części, podzespołów, lub technologii, może wydłużyć czas wykonania analizy ponad określony w zleceniu.
  Powyższe nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Zleceniodawcy w stosunku do Zleceniobiorcy.
 8. Zleceniobiorca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby odzyskiwane dane były kompletne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia danych wynikłe jeszcze przed podjęciem procedur odtworzeniowych w laboratorium.
 9. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż usługa przewidziana niniejszą umową będzie wykonana przez Zleceniobiorcę posługującego się pracownikiem lub współpracownikiem. Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazanie nośnika przez Zleceniobiorcę pracownikowi lub współpracownikowi (w tym - usługą kurierską - gdzie Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie).
 10. Zleceniodawca oświadcza, że nośnik oraz zawarte na nim dane są jego własnością i nie pochodzą z nielegalnego źródła. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami w stosunku do Zleceniobiorcy ( z jakiegokolwiek tytułu ) w związku z wykonywaniem usługi na podstawie niniejszego zlecenia  - Zleceniodawca zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy i wydania Zleceniobiorcy wszelkich dowodów, a w przypadku wydania przez Sądy wyroków zasądzających od Zleceniobiorcy na rzecz podmiotów trzecich  Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić za Zleceniobiorcę na rzecz podmiotów trzecich wszystkie kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć na rzecz Zleceniobiorcy wszystkie koszty poniesione przez Zleceniobiorcę w celu obrony swych praw.
 11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych będących własnością Zleceniodawcy, chyba, że zajdzie uzasadnione podejrzenie, iż nośnik lub dane zostały pozyskane przez Zleceniodawcę w wyniku przestępstwa albo o ujawnienie nośnika lub danych wystąpi uprawniony do tego organ Państwa.
 12. Wszelkie działania Zleceniobiorcy dotyczące zarówno procesu diagnozowania, odtwarzania danych jak i użytych narzędzi stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlegają ujawnieniu.
 13. Jeżeli Zleceniodawca złoży wniosek do właściwych organów Państwa o przeprowadzenie dowodu z zeznań Zleceniobiorcy lub zeznań pracowników/współpracowników Zleceniobiorcy w charakterze świadka – Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy koszty stawiennictwa przed organem Państwa w kwocie 1000 złotych za każde stawiennictwo jednej osoby.
 14. Podpis pod niniejszym formularzem jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Zleceniodawcę na zapłatę wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za wykonaną usługę. Zleceniobiorca uprawniony jest do wystawienia faktury na rzecz Zleceniodawcy, przy czym Zleceniodawca potwierdza, że podał prawdziwe dane osobowe. O ile inaczej nie zaznaczono Zleceniodawca winien zapłacić wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto Zleceniobiorcy najpóźniej w dniu odbioru danych lub w dniu odbioru nośnika. Wydanie danych lub wydanie nośnika nastąpi tylko po przedłożeniu przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy dowodu dokonania zapłaty wynagrodzenia. Istnieje możliwość uruchomienia płatności „za pobraniem” lub „przelewem w terminie” o ile Zleceniobiorca to akceptuje.
 15. Jeżeli inaczej nie ustalono, koszty dostarczenia do i odbioru nośnika z laboratorium ponosi Zleceniodawca.
 16. Zleceniobiorca informuje, że nieodebranie przez Zleceniodawcę nośnika w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zakończonej diagnozie powoduje naliczanie kosztów magazynowania w kwocie 6 złotych za każdy dzień zwłoki. Zleceniodawca oświadcza, iż w takim przypadku – po upływie kolejnych dwóch miesięcy – Zleceniodawca porzuca nośnik zgodnie z postanowieniami art. 180 kodeksu cywilnego.